Life Coach คืออะไร? มีรูปแบบไหนที่ใกล้เคียงบ้าง?

Coach, Mentor, Consultant และ Counselor ล้วนมีไว้เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพของคน แต่คำหน้าตาคล้ายกันเหล่านี้มีข้อแตกต่างตรงไหนบ้าง?

Coach

Coaching ตามความหมายของ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติหรือ ICF คือ “กระบวนการในการชวนคิดและสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อดึงศักยภาพของคนออกมาให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว” การ Coaching คือวิธีคิดและทักษะเพื่อเข้าใจและพัฒนาคน ทักษะเช่น การฟัง สะท้อน ทวน ถาม และฟีดแบค

หน้าที่ของ Coach คือการรับฟังและเข้าใจ ผู้ที่ได้รับการโค้ช ชวนคิดและถามในเรื่องต่างๆ วัตถุประสงค์ของการ Coaching คือ ต้องการให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชทบทวนและเข้าใจตัวเอง ให้ผู้เข้ารับการโค้ชหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยให้เขาได้พัฒนาและเข้าใจในศักยภาพของตน

Mentor

Mentoring คือ การให้คนที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยญชาญในด้านต่างๆ มาให้คำแนะนำหรือสอนในเรื่องที่เชี่ยวชาญ

หน้าที่ของ Mentor คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำหรือคำตอบกับผู้ถูกสอน ซึ่งมีความแตกต่างจากการ Coaching ที่ให้ผู้เข้ารับการโค้ชหาคำตอบด้วยตัวเอง ลักษณะของ Mentoring จะเป็นไปในการสอนมากกว่าการรับฟัง โดย Mentor จะแนะนำและสอนโดยยึดจากประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเป็นหลัก

Consultant

Consulting คือ การให้คำปรึกษา คำแนะนำ วิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  และให้ทางออกและวิธีในการแก้ไขปัญหา

หน้าที่หลักของ Consultant คือ ผู้ที่ให้คำปรึกษาและวิธีการแก้ปัญหา แต่ก่อนที่จะให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ต้องมีการวิเคราะห์หาต้นตอและสาเหตุหลักของปัญหาก่อน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและค่อยให้คำแนะนำหรือวิธีในการแก้ปัญหาต่อไป

ข้อแตกต่างระหว่าง Consultant และ Coach หลักๆ คือ Consultant มีการให้คำตอบและหาทางออกของปัญหาให้แต่ Coach จะไม่มีการให้คำแนะนำใดๆ และคำตอบจะมาจากตัวผู้ที่ได้รับการโค้ช ไม่ใช่ผู้โค้ชแต่ทั้งสองอย่างมีการทำความเข้าใจและรับฟังถึงปัญหาเหมือนกัน

Counselor

Counseling คือ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาในชีวิต ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะทางจิตใจ และให้คำตอบ คำแนะนำ รวมถึงวิธีในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของ Counselor คือ ให้การบำบัดและรักษา โดยให้คำปรึกษากับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งใช้ทักษะและทฤษฏีทางจิตวิทยาเป็นหลักในการให้คำปรึกษา

ความแตกต่างระหว่าง Coach และ Counselor คือ การ Coaching จะโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันและอนาคตเป็นหลัก เพราะเป้าหมายของการโค้ชคือ ต้องการให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชเข้าใจว่าตนจะไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ในอนาคตได้อย่างไร ซึ่งการ Counseling ต่างออกไปตรงที่เน้นจัดการกับปัญหาภายในอดีตเป็นหลักและคอยให้คำปรึกษาพร้อมกับวิธีในการแก้ไขปัญหา

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า Coach มีความแตกต่างมากที่สุด เนื่องจากการ Coaching ไม่ใช่การให้คำแนะนำ หรือหาวิธีในการแก้ปัญหา แต่เป็นทักษะที่ทำให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชหาคำตอบด้วยตัวเอง สามารถเรียนรู้ทักษะการ Coaching เพิ่มเติมได้ที่คอร์ส The Essentials of Coaching – ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด ด้วยการโค้ช โดยโค้ช ณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์   

อ้างอิง https://bit.ly/3f605iL https://bit.ly/3HUHSB7

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights