1.) กล่าวนำ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ Cariber (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ https://www.cariber.co) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ “Cariber” เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆตามกรอบที่ “Cariber” กำหนด ทั้งนี้ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ “Cariber” เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อผู้ใช้บริการตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Cariber แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Cariber ทุกประการ

2.) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ Privacy & Policy

3.) เงื่อนไขทั่วไป
“Cariber” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ บริการหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ

“Cariber” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือยกเลิกสินค้าและบริการใดๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้สินค้าและหรือบริการได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการ ค่าสินค้าเต็มจำนวน หรือในจำนวนใดๆ “Cariber” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที “Cariber” เห็นควร การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้สินค้าและหรือบริการใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์
i) คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, หรือขโมยข้อมูลของสินค้า บริการและเว็บไซต์
ii) แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
iii) ปล่อยไวรัส/ มัลแวร์ที่อาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของสินค้า บริการและเว็บไซต์
iv) scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใช้สินค้าและบริการ

หากผู้ใดละเมิดนำงานไปเผยแพร่ คัดลอก หรือดัดแปลงไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

4.) การใช้งาน
“ผู้ใช้บริการ” จะใช้สินค้าและหรือบริการ เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้สินค้าและหรือบริการ ติดต่อผู้สอนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “Cariber” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง การเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สิน การขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

5.) ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”
“ผู้ใช้บริการ” ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของสินค้าและหรือบริการก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าและหรือบริการนั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความ นำเข้าซึ่งข้อความภาพประกอบ ข้อความโฆษณา จดหมายลูกโซ่ ข้อความการเรี่ยไรเงิน ทรัพย์สินในเว็บไซต์ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใดๆ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใดๆ
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำสินค้าหรือบริการไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ หรือเผยแพร่ในประการใดๆ
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใดๆ
“ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้สินค้าและบริการที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำสินค้าหรือบริการที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้

6.) การสมัครสมาชิก
“ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
“ผู้ใช้บริการ” จะต้องซื้อสินค้าก่อนที่จะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ โดย “ผู้ใช้บริการ” มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็ษรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด
“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่นและ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าได้
“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “Cariber” โดยการพิจารณาของทีมงาน “Cariber” ถือเป็นที่สิ้นสุด
“ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง” Cariber” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้
“ผู้ใช้บริการ” ที่สมัครบริการ “แพ็กเกจรายปี” สามารถสำหรับส่วนบุคคล ต่อ 1 “ผู้ใช้บริการ” เท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดการใช้งานร่วมกันมากกว่า 1 “ผู้ใช้บริการ” ทางบริษัทขอสงวนสิทธิระงับการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.) ขอบเขตความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบของ “Cariber” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและหรือบริการเท่านั้น

8.) การยกเลิกการใช้สินค้า
หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้สินค้าและหรือบริการในข้อใดๆ “Cariber” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้สินค้าและหรือบริการของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “Cariber” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Verified by MonsterInsights