14 ทักษะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึงทักษะความเป็นผู้นำแล้ว หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่า การจะมีทักษะความเป็นผู้นำได้ ต้องมีแค่ความสามารถในการสั่งลูกน้องหรือรับฟังผู้อื่น แต่ในความเป็นจริงทักษะความเป็นผู้นำนั้นมีมากกว่านััน เพราะทักษะนี้คือทักษะที่ประกอบไปด้วยทักษะและความสามารถต่าง ๆ รวมกัน ซึ่งจะมีทักษะอะไรบ้าง ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันในบทความนี้

 1. Adaptability ความสามารถในการปรับตัว 

การปรับตัวเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กร ทีม หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในการทำของเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในฐานะผู้นำเราจึงต้องรู้ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถรับมือและทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

 1. Communication skills ทักษะในการสื่อสาร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดความคิดและสิ่งที่เราต้องการได้อย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการมอบหมายหน้าที่หรืออธิบายโครงการในที่ประชุม เพื่อให้สิ่งที่เราถ่ายทอดออกมานั้นเป็นไปตามที่เราคิด การมีทักษะการสื่อสารที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำ ซึ่งสามารถฝึกฝนได้จากการเริ่มเป็นผู้ฟังที่ดีก่อน

 1. Decision-Making ทักษะการตัดสินใจ

เพราะผู้นำคือคนที่กำหนดเป้าหมายและทิศทางในองค์กร การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและเฉียบคมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำควรมี

 1. Delegating การมอบหมายงาน

การมอบหมายงานให้กับคนที่ใช่หรือเลือกคนให้เหมาะกับงานเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้จะต้องทำ เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพมากที่สุดและการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับทีมจะทำให้ทีมนั้นมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งองค์กรและพนักงานในทีม

 1. Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์

การมีทักษะความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้เรารู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและยังทำให้เรารับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นด้วย ทักษะความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นทักษะสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำ เพราะทักษะนี้จะทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ซึ่งทำให้เราสามารถพูดได้อย่างเหมาะสมและจริงใจ เวลาที่เรามอบฟีดแบคหรือติชมพนักงาน

 1. Mentoring ความสามารถในการสอน

ผู้นำที่ดีนั้นจะต้องสามารถสอนพนักงานของตนเองได้ เพื่อให้พนักงานที่จะมาเป็นผู้นำหรือหัวหน้าคนต่อไปได้พัฒนาและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำ

 1. Motivating สร้างแรงบันดาลใจ

หนึ่งในหน้าที่ของผู้นำนั้นคือการสร้างบันดาลใจ ทำอย่างไรก็ได้ให้พนักงานรู้สึกอยากมาทำงานในทุกวันหรือทำให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานเพราะอยากทำ ไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องทำ ซึ่งเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกหรือเอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน การให้สวัสดิการที่สมเหตุสมผล หรือ การออกแบบวัฒนธรรมที่ทำให้ทุกคนในองค์รู้สึกสบายใจและไม่อึดอัด

 1. Problem-Solving ทักษะการแก้ไขปัญหา

การทำงานในฐานะผู้นำนั้นย่อมมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลา การมีทักษะในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างเป็นระบบ

 1. Self-Awareness การตระหนักรู้ตนเอง

การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้สถานะของตนเองเป็นสิ่งสำคัญของผู้นำ เพราะการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้เราต้องได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นในองค์กร การวางตัวที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้มาซึ่งความเชื่อใจจากคนอื่น

 1. Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์

การคิดเชิงกลยุทธ์ คือ ทักษะในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้นำที่ดีจึงต้องสามารถมองเห็นภาพรวมต่าง ๆ ของงานได้ เพื่อออกแบบและวางแผนที่เหมาะสมที่สุดกับงานนั้น ๆ เพื่อทำให้งานนั้นสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 1. Teamwork การทำงานเป็นทีม

การทำงานกันเป็นทีมนั้นยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้นำ เพราะผู้นำนั้นยังคงต้องทำงานร่วมกับหลายคนในองค์กร ที่สำคัญคือเราต้องทำให้คนในองค์กสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วย ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน

 1. Time Management การจัดการเวลา

ผู้นำที่ดีนั้นนอกจากจะสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตัวเองได้แล้ว ยังต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญในงานของลูกน้องได้ด้วย เพื่อให้งานที่ออกมาตรงตามเวลาที่เรากำหนด เพราะหากเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับลูกน้องได้ เราก็อาจจะได้งานที่ล่าช้าหรืองานที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้

 1. Trustworthiness ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญอยากมากสำหรับผู้นำ เพราะถ้าผู้นำนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าไว้วางใจพนักงานหรือลูกน้องก็อาจจะไม่สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือกับหัวหน้าเท่าที่ควร ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการขับเคลื่อนองค์กร

 1. Work-Life Balance 

การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้นำเช่นกัน เพราะการที่เราไม่สามารถแยกแยะระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตได้ จะทำให้เราเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อทั้งชีวิตและการทำงาน เราจึงต้องรู้จักแยกแยะและสร้างสมดุลในชีวิตให้ดี

เรียนรู้ทักษะและหน้าที่ความเป็นผู้นำที่องค์กรต้องการเพิ่มเติมได้ที่ 

คอร์ส Leadership Trails ‘เส้นทางสู่การเป็นผู้นำ’  บทเรียนที่คัดสรร ‘ความผู้เป็นนำ’ จากประสบการณ์ของเหล่าผู้บริหารแนวหน้าของประเทศทั้ง 9 ท่าน ผ่านมุมมองที่หลากหลายที่มีเนื้อหาตั้งแต่ หน้าที่ของความเป็นผู้นำ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ความสำคัญของคนต่อองค์กร การคัดเลือกและการรักษาคนไว้ในองค์กร รวมถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนเทคนิคการลำดับความสำคัญ และการลงมือทำให้สำเร็จในแบบฉบับผู้นำ

.

อ้างอิง

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน