5 Soft Skill ที่ควรมีประจำปี 2022

ในทุกวันนี้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ Hard Skill อาจไม่เพียงพออีกต่อไป ประกอบการแข่งขันที่สูงทำให้หลายคนเริ่มมองหาหนทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง หนึ่งในนั้นก็คือทักษะอย่าง Soft Skill เพราะการมีทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นและทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน 

ซึ่งหลายองค์กรในปัจจุบันมักต้องการคนที่มีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill เพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะรอบด้าน ย่อมได้โอกาสและพื้นที่ที่มากกว่าคนทั่วไป

Soft Skill คืออะไร?

Soft Skill คือทักษะทางอารมณ์และทักษะทางสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เราสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ด้วยการฝึกฝนและสะสมจากประสบการณ์

Soft Skill Vs Hard Skill 

อย่างที่เราทราบกันดีว่า Soft Skill คือทักษะทางสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เราสามารถเข้ากับสังคมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ Hard Skill คือ ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอาชีพ เป็นเทคนิคที่มีไว้เพื่อประกอบอาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้และสอนกันได้

5 Soft Skill ที่ควรมีติดตัว

1. Empathy (ความเข้าอกเข้าใจ)

Empathy หรือทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การที่เรามี Empathy จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า ส่งผลให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุขในการทำงานมากขึ้นและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำให้เราสามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่และทำให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น

2. Adaptability (การปรับตัว)

ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ย่อมมีการปรับตัวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา หรือ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การทำงานร่วมกับทีมอื่นหรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กร หากเราสามารถปรับตัวต่อสิ่งเหล่านี้ได้จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้เข้ามาอีกด้วย

3. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

การทำงานเป็นทีมเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราต้องมีในปัจจุบัน เพราะบางครั้งเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะเราไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว การทำงานกันเป็นทีมจะช่วยให้งานนั้นออกมารวดเร็ว มีคุณภาพและสำเร็จตามที่วางไว้

4. Communication (การสื่อสาร)

ทักษะการสื่อสาร คือ ทักษะที่ใช้เพื่อส่งต่อความคิดหรือถ่ายทอดความรู้สึกไปยังผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือแม้แต่การฟัง ซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นอย่างมากสำหรับการทำงาน เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง หากเรามีทักษะการสื่อสารที่ดีจะส่งผลให้การทำงานของเรามีข้อผิดพลาดน้อยลงและทำให้เราสามารถถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

5. Problem-solving (การแก้ปัญหา)

ในทุกงานที่เราทำย่อมมีปัญหาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการที่เรามีทักษะในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการทำงาน ทักษะในการแก้ปัญหาต้องใช้การวิเคราะห์เพื่อระบุถึงสาเหตุของปัญหา ก่อนจะวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ลุกลามหรือบานปลายจนกระทบต่องานของเรา เพราะทุกการทำงานย่อมมีปัญหา การที่เราสามารถจัดการและรับมือกับมันได้จึงเป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน 

อ้างอิง https://bit.ly/3LyIgHl https://bit.ly/3qRZ7N9

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights